A jobb szolgáltatás érdekében az oldal cookie-kat használ. Azzal, hogy tovább böngészik az oldalon, elfogadja a Cookie Szabályzatunkat. Elfogadom

Mit kínálunk?

  • Faipari szerszámok, kiegészítők és flexibilis csövek széles választékát
  • Ingyen házhozszállítási lehetőséget
  • Több mint 20 éves tapasztalat alapján választási tanácsadást és segítséget
  • Megbízhatóságot, magas minőséget, kiemelkedő precizitást kedvező áron
ÁSZF

Felhasználói Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a Fa Elefánt Kft. (székhely: 8200 Veszprém Budapest út 54., létrejöttét bejegyző bíróság: Veszprém megyei Bíróság, nyilvántartó cégbíróság: Veszprém megyei Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-507285, adószám: 13164029-2-19, e-mail cím: info@woodmaster.hu, a továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.woodmaster.hu alatt üzemeltetett webáruházként működő weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság/szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, illetve megrendelést ad le (a továbbiakban: Felhasználó).


Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a dokumentumot.


1. A szerződés tárgya


A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termék jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldal ismerteti. A Weboldalon található képek a Termékekről illusztrációk. A jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területéről Európába nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon történő vásárlásra az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányi rendelet irányadó.


2. Az eladó


Az eladó minden Termék vonatkozásában az Üzemeltető.


3. A szerződéskötés lépései


A Weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Terméket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni. Regisztrációhoz a Felhasználónak a következő adatok megadása kötelező: vezeték- és keresztnév vagy cégnév és adószám, e-mail cím, jelszó. A regisztrációval online szerződés jön létre.


A Felhasználó kijelenti, hogy a saját nevében jár el, hozzá köthető és valós adatokat ad meg. A Felhasználó továbbá köteles a Weboldalon leadott minden rendelés előtt regisztrációs, számlázási és szállítási adatait frissíteni.


Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni a Weboldal szolgáltatásaihoz és fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására.


A regisztrációt követően tudja az Üzemeltető a Felhasználónak biztosítani a vásárláshoz és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető hírlevelet küldjön részére. A hírlevélről a következő e-mail címre küldött üzenetben jelzett leiratkozás kérésével lehet leiratkozni: info@woodmaster.hu.


A tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem az Üzemeltetőnek felróható – okból hozzáférhetővé válik. A regisztrációs adatokat bejelentkezés után, a Profil menüpontban lehet módosítani. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására nincs lehetőség.


A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott rendeléssel lehetséges, az alábbiak szerint. A Felhasználó a Termék oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt típust, darabszámot/egységet. Az Üzemeltető korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget. A kiválasztott Terméket a „Kosár” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik. Készleten nem lévő Termék rendelés előrendelésnek minősül.


A rendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. Az Üzemeltető a rendelést a beküldéstől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Az előrendelés véglegesítéséről, az ajánlata elfogadásáról az Üzemeltető legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül e-mailben nyilatkozik. A szerződés az Üzemeltető által küldött rendelés elfogadásáról szóló nyilatkozat megérkezésekor jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között, mely online szerződésnek minősül és mellyel ajánlati kötöttség jön létre. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával fizetési kötelezettsége keletkezik. Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.


Míg az Üzemeltető a rendelést vissza nem igazolja, a Felhasználó ajánlatához nincs kötve, megrendelését töröltetheti, módosíthatja az info@woodmaster.hu címre küldött e-mail útján.


A Profilját a Felhasználó bármikor töröltetheti, mellyel a szerződés megszűnik, egyben tárolt személyes adatai törlésre kerülnek az Üzemeltető rendszeréből, ide nem értve a törvény által kötelezően kezelt, tárolt adatokat.


4. Vételár, fizetési feltételek


A Termék mellett feltüntetett árak a Termék bruttó (általános forgalmi adóval terhelt) vételárát jelölik. rendelés leadását követően a Termék Felhasználó által fizetendő vételára nem változik. Abban az esetben, ha az Üzemeltető leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, az Üzemeltető nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az Üzemeltető felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, vagy a megrendelés törlését.


A vételár banki átutalásos előrefizetéssel történő kiegyenlítése esetén a Felhasználónak az Üzemeltető által küldött, az rendelés elfogadását tartalmazó e-mail-t követő 2 napon belül kell átutalnia a rendelés teljes vételárát az üzenetben megjelölt bankszámlára, feltüntetve a rendelés azonosítót. Amennyiben a Felhasználó ezt elmulasztja, az Üzemeltető a rendelést törölheti.


A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak készpénzben történik. Ebben az esetben az Üzemeltető kezelési költséget számít fel, melyet a szállítási díj tartalmaz.


5. Szállítási feltételek


A Weboldalon hirdetett Termékek házhozszállítással megrendelhetőek. A szállítást az Üzemeltető által megbízott Magyar Posta Zrt. / DPD / GLS végzi.  A várható szállítási idő a megrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően 1 - 2 munkanap, kivéve, ha az Üzemeltető értesítést küld hosszabb szállítási időről. Késedelmes szállítás esetén az Üzemeltető az ezen időben a Felhasználónál keletkezett jövedelem kiesésre felelősséget nem vállal, azt megtéríteni nem köteles. A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Felhasználót terhelik. A kézhez vételtől - elállás esetén a Termék Üzemeltető általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli. A szállítási díjat a Termékek vételára nem tartalmazza.


6. Szavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek


A Termékre vonatkozóan az Üzemeltető kellék-és Termékszavatosságot vállal a 45/2014. (II. 26.) Kormányi rendelet szerint. A Felhasználó számla bemutatásával érvényesítheti szavatossági igényeit.


Hibás teljesítés esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igény esetén a Felhasználó kérhet kijavítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó számla bemutatásával igazolja, hogy a Terméket az Üzemeltetőtől vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.


Hibás Termék esetén az Üzemeltetővel szemben Termékszavatossági jogát is érvényesítheti a Felhasználó. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy cseréjét kérheti. Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


A gyártó/forgalmazó akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tud egy a mentesüléshez elegendő okot az alábbiak közül:  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Kormányi rendelet alapján az Üzemeltető 1 év jótállásra köteles a rendelet mellékletében felsorolt Termékekre vonatkozóan. A Felhasználó számla, jótállási jegy bemutatásával érvényesítheti jótállási igényét. A cég a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Felhasználó elfogadja, hogy nem vonatkozik jótállás a kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek rendes, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnak javításra, cserére.


A Felhasználó elfogadja, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve Termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Mindazonáltal a jótállásból fakadó jogok a kellék- és Termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Amennyiben a Felhasználó a kellék-, termékszavatosság, vagy jótállási igényét érvényesíti és ezen joga gyakorlásából adódóan a Termék csere/javítás okából ideiglenesen nem áll a Felhasználó rendelkezésére, az Üzemeltető az ezen időben a Felhasználónál keletkezett jövedelem kiesésre felelősséget nem vállal, azt megtéríteni nem köteles.


7. A vásárlástól való elállás joga


A megrendelt Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Felhasználó jogosult indokolás nélkül elállni a Weboldalon kötött szerződéstől, vásárlási szándékától. Ez alól kivételt képeznek az előrendelt Termékek, melyeket az Üzemeltető a Felhasználó egyedi kérésére szerzett be. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.


Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a követező e-mail címre: info@woodmaster.hu vagy az Üzemeltető székhelyére levél formájában. Ebből a célból felhasználhatja a szerződésben megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.


Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket/vállalkozásokat az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg. A vásárlással a Felhasználó elfogadja, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, postai úton, vagy futárszolgálat útján saját költségén az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 napon belül visszaküldi az Üzemeltető székhelyére. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Üzemeltető a kifizetett teljes vételárat – a futárszolgálattal történő szállítás díját, utánvétes kezelési költséget leszámítva- bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállási/felmondási nyilatkozat Üzemeltetőhöz való megérkezését követő 14 napon belül. Elállás esetén az Üzemeltető a vételárat visszatartja addig, ameddig a Felhasználó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte eredeti állapotában; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a Termék díjtalan szállítással volt kézbesítve, az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználónak kötelessége a teljes szállítási díj utólagos megfizetése, melyet az Üzemeltető a Termék vételárának visszatérítéséből levonhat.


Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra. Az Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, sértetlen csomagolású (de nem bontatlan), üzemképes, teljesen ép, eredeti állapotú Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat a Felhasználó részére megtéríteni. A Termék, valamint a csomagolás sérüléseiből adódó költségek a Felhasználót terhelik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a vásárlást követően használatba vette a Terméket, már nem állhat el a vásárlástól.


Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


Címzett:


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi Termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Terméknév:


Termékkód:


rendelés azonosítószám:


Átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása (papíron tett nyilatkozat esetén):


Kelt:


8. Panaszügyintézés


A Termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat: info@woodmaster.hu, Fa Elefánt Kft. 8200 Veszprém Budapest út 54. Magyarország


A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzenet útján válaszolja meg haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidőn belül. Amennyiben az Üzemeltetővel fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.


9. Felelősség korlátozása


Az Üzemeltető nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Weboldalra, ott megrendelést adjon le.

  • Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.


Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok ellen. A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a saját felelőssége, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.


10. Adatvédelem


Jelen Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) az Általános Szerződési Feltételek 10. pontja szerint, annak elválaszthatatlan részét képezi. Részletek: http://www.woodmaster.hu/adatkezelesi-tajekoztato


Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül az Üzletszabályzat módosított változatának a Weboldalon való közzététele. Az Üzemeltető jogosult a Weboldal adattartalmának módosítására.


Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.


Veszprém, 2018.05.25.


Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-87809/2015.   NAIH-87811/2015.   NAIH-87812/2015.   NAIH-87813/2015.